Impressum

Specificaties volgens § 5 TMG

Nagels Druck GmbH
Hooghe Weg 11
47906 Kempen

Vertreten durch:

Werner Nagels
Thomas Nagels
Insa Nagels

Contact:

Telefoon: +49 (0) 2152 2099 0

Fax: +49 (0) 2152 2099 40

E-Mail: willkommen@nagels.com

Registerinschrijving:

nschrijving in het handelsregister.
Hof van registratie: Amtsgericht Krefeld
Registratienummer: HRB 9186

Omzetbelasting:

Btw-identificatienummer volgens §27a Wet op de omzetbelasting:

DE 119999008

Allgemeine Geschäftsbedingungen

General terms and conditions

Allgemeine Einkaufsbedingungen

Datenschutzhinweise

Data Privacy Statement

Datenschutzhinweise für Bewerberinnen und Bewerber

Geschillenbeslechting

De Europese Commissie stelt een platform voor online-geschillenbeslechting (OG) beschikbaar: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Ons e-mailadres vindt u boven in de colofon.
Wij zijn niet bereid of verplicht om aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitrageorgaan deel te nemen.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als aanbieder van diensten zijn wij conform § 7 par.1 TMG verantwoordelijk voor de eigen inhoud op deze pagina’s volgens de algemene wetten. Conform §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als aanbieder van diensten echter niet verplicht, overgedragen of opgeslagen informatie van derden te bewaken of op omstandigheden te onderzoeken, die op onrechtmatige activiteiten duiden.

Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven hierdoor onverlet. Een desbetreffende verplichting is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip waarop een concrete schending van het recht bij ons bekend is. Bij het bekend worden van dergelijke schendingen van het recht zullen wij de betreffende informatie onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij voor deze inhoud van derden ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van de gelinkte pagina’s is altijd de betreffende aanbieder of exploitant van de pagina’s verantwoordelijk. De gelinkte pagina’s zijn op het tijdstip van koppeling op mogelijke rechtsovertredingen gecontroleerd. Onrechtmatige inhoud is op het tijdstip van koppeling niet geconstateerd.
Een permanente controle op de inhoud van de gelinkte pagina’s is echter zonder concrete aanwijzing m.b.t. schending van het recht redelijkerwijs niet doenbaar. Bij het bekend worden van schendingen van het recht zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

De door de exploitant van de site opgestelde inhoud en werken op deze pagina’s zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor de verveelvoudiging, bewerking, verspreiding en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik.
Voor zover de inhoud op deze site niet door de exploitant is opgesteld, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Bijdragen van derden wordt als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks een schending van het auteursrecht opmerken, dan verzoeken wij u om informatie daaromtrent. Bij het bekend worden van schendingen van het recht zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Privacyverklaring  

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene aanwijzingen

De volgende aanwijzingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgerelateerde gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens, waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Uitgebreide informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring onderaan deze tekst.

Gegevensregistratie op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensregistratie op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt gedaan door de website-exploitant. Diens contactgegevens kunt u de colofon van deze website vinden.

Hoe registreren wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld, doordat u deze aan ons doorgeeft. Hierbij kan het bijv. om gegevens gaan, die u in een contactformulier heeft ingevoerd.

Andere gegevens worden automatisch bij het bezoek van de website door onze IT-systemen geregistreerd. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of het tijdstip van oproepen van de site). De registratie van deze gegevens gebeurt automatisch, zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld, om een storingvrije beschikbaarheid van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te krijgen over herkomst, ontvanger en doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te verlangen. Hierover en over andere vragen betreffende het onderwerp gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen onder het in de colofon aangegeven adres. Verder heeft u het recht van reclamatie bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

Außerdem haben Sie das Recht, unter bestimmten Umständen die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Details hierzu entnehmen Sie der Datenschutzerklärung unter „Recht auf Einschränkung der Verarbeitung“.

Analysetools en tools van derde aanbiedende partijen

Bij een bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dat gebeurt vooral met behulp van cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag gebeurt in de regel anoniem; het surfgedrag kan niet tot u worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring onder de koptekst “Analysetools en reclame”.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Over de mogelijkheden van bezwaar informeren wij u in deze privacyverklaring.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en volgens de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en volgens deze privacyverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden diverse persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens, waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Deze privacyverklaring licht toe, welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Deze verklaring licht ook toe, hoe en voor welk doel dat gebeurt.

Wij wijzen u erop, dat de gegevensoverdracht op internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) lacunes in de beveiliging kan hebben. Een waterdichte beveiliging van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie betreffende de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Nagels Druck GmbH
Hooghe Weg 11
47906 Kempen

Telefon: +49 (0) 2152 2099 0
E-Mail: datenschutz@nagels.com

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, e.d.).

Wettelijk voorgeschreven gegevensbeschermingsfunctionaris

Wij hebben voor ons bedrijf een gegevensbeschermingsfunctionaris aangesteld.

Axel Härdtner
Wiesenstraße 2
47906 Kempen

Telefon: +49 (0) 1799112094
E-Mail: info@haerdtner-itberatung.de

Herroeping van uw toestemming voor de gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt een reeds gegeven toestemming op elk moment herroepen. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking, die tot aan de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onverlet.

Widerspruchsrecht gegen die Datenerhebung in besonderen Fällen sowie gegen Direktwerbung (Art. 21 DSGVO)

Wenn die Datenverarbeitung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, haben Sie jederzeit das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Die jeweilige Rechtsgrundlage, auf denen eine Verarbeitung beruht, entnehmen Sie dieser Datenschutzerklärung. Wenn Sie Widerspruch einlegen, werden wir Ihre betroffenen personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen (Widerspruch nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO).

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Wenn Sie widersprechen, werden Ihre personenbezogenen Daten anschließend nicht mehr zum Zwecke der Direktwerbung verwendet (Widerspruch nach Art. 21 Abs. 2 DSGVO).

Recht van reclamatie bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit

In geval van overtredingen van de wet inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht van reclamatie bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit bij kwesties op het gebied van gegevensbescherming is de federale gegevensbeschermingsfunctionaris van de bondsstaat, waarin ons bedrijf zijn zetel heeft. Een lijst met gegevensbeschermingsfunctionarissen en hun contactgegevens kunt u vinden onder de volgende link:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Recht Op Datenübertragbarkeit

U heeft het recht om gegevens, die wij op basis van uw toestemming of ter naleving van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan een derde partij in een gangbaar, door een machine leesbaar formaat te laten overhandigen. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verlangt, gebeurt dit alleen voor zover dat technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze website gebruikt om veiligheidsredenen en ter beveiliging van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen, die u aan ons als website-exploitant stuurt, een SSL-of TLS- versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u daaraan, dat de adresregel van de browser van “http://” in “https://” verandert en aan het slotje in uw browserregel.

Wanneer de SSL- of TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens, die u aan ons stuurt, niet door derden meegelezen worden.

Versleuteld betalingsverkeer op deze website

Wanneer er na het afsluiten van een overeenkomst met betalingsverplichting een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens (bijv. bankrekeningnummer bij incassomachtiging) door te geven, dan zijn deze gegevens nodig voor de afhandeling van de betaling.

Het betalingsverkeer middels de gangbare betalingsmiddelen (Visa/Mastercard, incassoprocedure) vindt uitsluitend plaats via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. Een versleutelde verbinding herkent u daaraan, dat de adresregel van de browser van “http://” in “https://” verandert en aan het slotje in uw browserregel.

Bij versleutelde communicatie kunnen uw betalingsgegevens, die u aan ons doorgeeft, niet door derden worden meegelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering

U heeft in het kader van de geldende wettelijke bepalingen op elk moment het recht op kosteloze informatie over de van u opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en ontvangers ervan en over het doel van de gegevensverwerking en indien nodig het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Hierover en over andere vragen betreffende het onderwerp persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen onder het in de colofon aangegeven adres.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Hierzu können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden. Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung besteht in folgenden Fällen:

 • Wenn Sie die Richtigkeit Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten bestreiten, benötigen wir in der Regel Zeit, um dies zu überprüfen. Für die Dauer der Prüfung haben Sie das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.
 • Wenn die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unrechtmäßig geschah / geschieht, können Sie statt der Löschung die Einschränkung der Datenverarbeitung verlangen.
 • Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr benötigen, Sie sie jedoch zur Ausübung, Verteidigung oder Geltendmachung von Rechtsansprüchen benötigen, haben Sie das Recht, statt der Löschung die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.
 • Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr benötigen, Sie sie jedoch zur Ausübung, Verteidigung oder Geltendmachung von Rechtsansprüchen benötigen, haben Sie das Recht, statt der Löschung die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.

Wenn Sie die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eingeschränkt haben, dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Europäischen Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.

Bezwaar tegen reclame-mails

Tegen het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens m.b.t. toezending van niet uitdrukkelijk aangevraagd reclame- en informatiemateriaal wordt bij dezen bezwaar gemaakt. De exploitanten van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor tot het nemen van gerechtelijke stappen in geval van ongevraagde toezending van reclame- en informatiemateriaal, zoals spam-emails.

3. Gegevensregistratie op onze website

Cookies

De internetpagina’s gebruiken voor een deel zogenaamde cookies. Cookies richten geen schade aan op uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen ervoor om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer worden achtergelaten en die uw browser opslaat.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “Session-cookies”. Deze worden aan het eind van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw terminal opgeslagen totdat u ze wist. Deze cookies stellen ons in staat uw browser bij het volgende bezoek te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen, dat u over het instellen van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Bij de deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies, die voor de uitvoering van het elektronische communicatieproces of voor de beschikbaarstelling van bepaalde, door u gewenste functies (bijv. winkelwagenfunctie) nodig zijn, worden op basis van art. 6 par. 1 lid f AGV (Algemene Verordening Gegevensbescherming) opgeslagen. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies voor de technisch storingvrije en geoptimaliseerde beschikbaarstelling van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden die in deze privacyverklaring apart behandeld.

Server-logbestanden

De provider van de sites verzamelt automatisch gegevens en slaat die op in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorstuurt.
Dit zijn:

 • browsertype en browserversie
 • gebruikt besturingssysteem
 • referrer URL
 • hostnaam van de bezoekende computer
 • tijdstip van de serveraanvraag
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Basis voor de gegevensverwerking is art. 6 par. 1 lid b AGV, dat de verwerking van gegevens ter naleving van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

Contactformulier

Wanneer u ons per contactformulier aanvragen toestuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de daarin door u aangegeven contactgegevens, voor de verwerking van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens vindt dus uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 par. 1 lid a AGV). U kunt deze toestemming op elk moment herroepen. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocessen, die tot aan de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onverlet.

De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons, totdat u ons om verwijdering vraagt, uw toestemming voor opslag herroept of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. na voltooiing van de verwerking van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaringstermijnen – blijven onverlet.

Anfrage per E-Mail, Telefon oder Telefax

Wenn Sie uns per E-Mail, Telefon oder Telefax kontaktieren, wird Ihre Anfrage inklusive aller daraus hervorgehenden personenbezogenen Daten (Name, Anfrage) zum Zwecke der Bearbeitung Ihres Anliegens bei uns gespeichert und verarbeitet. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.

Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, sofern Ihre Anfrage mit der Erfüllung eines Vertrags zusammenhängt oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist. In allen übrigen Fällen beruht die Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO) und/oder auf unseren berechtigten Interessen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO), da wir ein berechtigtes Interesse an der effektiven Bearbeitung der an uns gerichteten Anfragen haben.

Die von Ihnen an uns per Kontaktanfragen übersandten Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z. B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihres Anliegens). Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere gesetzliche Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt.

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren, om extra functies op de site te gebruiken. De daartoe ingevoerde gegevens gebruiken wij alleen voor de gebruikmaking van het betreffende aanbod of de dienst, waarvoor u zich heeft geregistreerd. De bij de registratie gevraagde verplichte gegevens moeten volledig worden ingevuld. Anders zal de registratie door ons worden afgewezen.

Voor belangrijke wijzigingen, zoals verandering van de omvang van het aanbod of bij technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres om u langs die weg te informeren.

De verwerking van de bij de registratie ingevoerde gegevens vindt plaats op basis van uw toestemming (art. 6 par. 1 lid a AGV). U kunt een door u gegeven toestemming op elk moment herroepen. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking, die reeds heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onverlet.

De bij de registratie geregistreerde gegevens worden door ons opgeslagen, zolang u op onze website geregistreerd bent en worden daarna gewist. Wettelijke bewaringstermijnen blijven onverlet.

Verwerken van gegevens (klant- en overeenkomstgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen, voor zover deze voor de totstandkoming, inhoudelijke vormgeving of wijziging van de rechtsverhouding vereist zijn (bestandsgegevens). Dit gebeurt op basis van art. 6 par. 1 lid b AGV, dat de verwerking van gegevens ter naleving van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat. Persoonsgegevens over de gebruikmaking van onze internetpagina’s (gebruiksgegevens) verzamelen, verwerken en gebruiken wij alleen, voor zover dit nodig is om de gebruiker de gebruikmaking van de dienst mogelijk te maken of om af te rekenen.

De verzamelde klantgegevens worden na voltooiing van de opdracht of na beëindiging van de zakelijke relatie gewist. Wettelijke bewaringstermijnen blijven onverlet.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een overeenkomst voor onlineshops, dealers en verzending van goederen

Wij geven persoonsgegevens alleen aan derden door, wanneer dit in het kader van de afwikkeling van een overkomst noodzakelijk is, bijvoorbeeld aan het met de aflevering van de goederen belaste bedrijf of aan de met de afhandeling van de betaling belaste kredietinstelling. Een verdere doorgifte van de gegevens vindt niet plaats of alleen dan, wanneer u uitdrukkelijk met de doorgifte heeft ingestemd. Uw gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden doorgegeven voor bijvoorbeeld reclamedoeleinden.

Basis voor de gegevensverwerking is art. 6 par. 1 lid b AGV, dat de verwerking van gegevens ter naleving van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een overeenkomst voor dienstverleningen en digitale inhoud

Persoonsgegevens worden door ons alleen aan derden doorgegeven, indien dit in het kader van de afwikkeling van een overkomst noodzakelijk is, bijvoorbeeld aan de met de afhandeling van de betaling belaste kredietinstelling.

Een verdere doorgifte van de gegevens vindt niet plaats of alleen dan, wanneer u uitdrukkelijk met de doorgifte heeft ingestemd. Uw gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden doorgegeven voor bijvoorbeeld reclamedoeleinden.

Basis voor de gegevensverwerking is art. 6 par. 1 lid b AGV, dat de verwerking van gegevens ter naleving van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

4. Social Media

LinkedIn plugin

Onze website gebruikt functies van het netwerk LinkedIn. Aanbieder daarvan is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Bij elk oproep van een van onze pagina’s, die functies van LinkedIn bevat, wordt een verbinding met servers van LinkedIn opgebouwd. LinkedIn wordt erover geïnformeerd, dat u onze internetpagina’s met uw IP-adres heeft bezocht. Wanneer u de „Recommend-button“ van LinkedIn aanklikt en in uw account bij LinkedIn bent ingelogd, kan LinkedIn uw bezoek aan onze internetpagina aan u en uw gebruikersaccount koppelen. Wij wijzen erop, dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de doorgegeven gegevens en van het gebruik ervan door LinkedIn.
Die Verwendung des LinkedIn-Plugins erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an einer möglichst umfangreichen Sichtbarkeit in den Sozialen Medien.
Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van LinkedIn onder: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

5. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder daarvan is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”. Dat zijn tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en daardoor een analyse mogelijk maken van de gebruikmaking van de website door u. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaliter aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen.

De opslag van Google- Analytics-cookies gebeurt op basis van art. 6 par. 1 lid f AGV. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de analyse van het gebruikersgedrag, om zowel zijn webaanbod als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn in de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte vóór de overdracht naar de USA verkort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de USA verzonden en daar verkort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om gegevens over de verdere gebruikmaking van de met de website en het internet verbonden diensten aan de website-exploitant te leveren. Het via Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser plugin

U kunt de opslag van de cookies door een desbetreffende instelling in uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, wanneer u de onder de volgende link beschikbare browser-plugin downloadt en installeert:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensregistratie

U kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics voorkomen, door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, die de registratie van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert:
Google Analytics deactiveren

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Opdrachtgegevensverwerking

Wij hebben met Google een overeenkomst gesloten voor de opdrachtgegevensverwerking en wij passen de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe bij het gebruik van Google Analytics.

Speicherdauer

Bei Google gespeicherte Daten auf Nutzer- und Ereignisebene, die mit Cookies, Nutzerkennungen (z. B. User ID) oder Werbe-IDs (z. B. DoubleClick-Cookies, Android-Werbe-ID) verknüpft sind, werden nach 14 Monaten anonymisiert bzw. gelöscht. Details hierzu ersehen Sie unter folgendem Link:
https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google AdWords en Google Conversion-Tracking

Deze website gebruikt Google AdWords. AdWords is een online-advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

Binnen het kader van Google AdWords gebruiken wij de zogenaamde Conversion-Tracking. Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt er een cookie voor Conversion-Tracking geplaatst. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden, die de internetbrowser op de computer van de gebruiker achterlaat. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet voor de persoonlijke identificatie van de gebruiker. Wanneer de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgeleid.

Elke Google AdWords-klant krijgt een andere cookie. De cookies kunnen niet via de websites van AdWords-klanten worden getraceerd. De met behulp van de Conversion-cookies verzamelde informatie dient ervoor om Conversion-statistieken voor AdWords-klanten op te stellen, die voor Conversion-Tracking hebben gekozen. Dit informeert de klanten over het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een Conversion-Tracking-Tag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Wanneer u niet aan Tracking wilt deelnemen, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik, door het cookie van de Google Conversion-Tracking via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen te deactiveren. U worden dan niet opgenomen in de Conversion-Tracking-statistieken.

De opslag van “Conversion-cookies” gebeurt op basis van art. 6 par. 1 lid f AGV. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de analyse van het gebruikersgedrag, om zowel zijn webaanbod als zijn reclame te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion-Tracking vindt u in het privacybeleid van Google:
https://www.google.de/policies/privacy/

U kunt uw browser zo instellen, dat u over het instellen van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Bij de deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

LeadForensics

Für Zwecke der Vermarktung und Optimierung von Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens LeadForensics ( http://www.leadforensics.com) werden auf dieser Website verwendet. Der Hauptsitz befindet sich im Lead Forensics Communication House 26 in der York Street, W1U 6PZ UK. Lead Forensics hat Details zu Ihrer Organisation festgelegt, einschließlich Telefonnummer, Webadresse, SIC-Code, Unternehmensbeschreibung. Hier zeigt Lead Forensics an, welche Informationen während Ihres Besuchs auf dieser Website erfasst wurden, einschließlich aller von Ihnen besuchten Seiten, die angezeigt wurden und wie lange Sie auf dieser Seite verbracht haben. In keinem Fall werden die Daten verwendet, um einen einzelnen Besucher zu identifizieren. Soweit IP-Adressen gesammelt werden, werden sie sofort nach der Erfassung anonymisiert. Im Auftrag des Betreibers dieser Website verwendet Lead Forensics die gesammelten Informationen, um Ihren Besuch der Website auszuwerten, Berichte über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und dem Websitebetreiber andere Websitenutzung und -dienstleistungen zu erbringen. Wenn Sie nicht einverstanden sind, können Sie der Erhebung, Verarbeitung und Lagerung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen, indem Sie auf den folgenden Link klicken:
https://optout.leadforensics.com/?clientID=159179

6. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Wanneer u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief, die op de website wordt aangeboden, hebben wij een e-mailadres van u nodig en informatie, waarmee wij kunnen controleren, dat u de eigenaar van het opgegeven e-mail-adres bent en met de ontvangst van de nieuwsbrief akkoord gaat. Andere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verzending van de gevraagde informatie en geven wij niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens, die in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief zijn ingevoerd, vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 par. 1 lid a AGV). De gegeven toestemming voor de opslag van de gegevens, van het e-mailadres en het gebruik daarvan voor verzending van de nieuwsbrief kunt u op elk moment herroepen, bijvoorbeeld via de “Uitschrijven”-link in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocessen, die reeds hebben plaatsgevonden, blijft door de herroeping onverlet.

De van u bij ons opgeslagen gegevens ten behoeve van het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons tot aan uw uitschrijving uit de nieuwsbrief opgeslagen en na het opzeggen van de nieuwsbrief gewist. Gegevens, die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledenbestand) blijven hierdoor onverlet.

CleverReach

Diese Website nutzt CleverReach für den Versand von Newslettern. Anbieter ist die CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach ist ein Dienst, mit dem der Newsletterversand organisiert und analysiert werden kann. Die von Ihnen zwecks Newsletterbezug eingegebenen Daten (z. B. E- Mail-Adresse) werden auf den Servern von CleverReach in Deutschland bzw. Irland gespeichert.

Unsere mit CleverReach versandten Newsletter ermöglichen uns die Analyse des Verhaltens der Newsletterempfänger. Hierbei kann u. a. analysiert werden, wie viele Empfänger die Newsletternachricht geöffnet haben und wie oft welcher Link im Newsletter angeklickt wurde. Mit Hilfe des sogenannten Conversion-Trackings kann außerdem analysiert werden, ob nach Anklicken des Links im Newsletter eine vorab definierte Aktion (z. B. Kauf eines Produkts auf unserer Website) erfolgt ist. Weitere Informationen zur Datenanalyse durch CleverReach-Newsletter erhalten Sie unter:
https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem Sie den Newsletter abbestellen. Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.

Wenn Sie keine Analyse durch CleverReach wollen, müssen Sie den Newsletter abbestellen. Hierfür stellen wir in jeder Newsletternachricht einen entsprechenden Link zur Verfügung. Des Weiteren können Sie den Newsletter auch direkt auf der Website abbestellen.

Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten Daten werden von uns bis zu Ihrer Austragung aus dem Newsletter gespeichert und nach der Abbestellung des Newsletters sowohl von unseren Servern als auch von den Servern von CleverReach gelöscht. Daten, die zu anderen Zwecken bei uns gespeichert wurden bleiben hiervon unberührt.
Näheres entnehmen Sie den Datenschutzbestimmungen von CleverReach unter:
https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Abschluss eines Vertrags über Auftragsverarbeitung

Wir haben mit CleverReach einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung abgeschlossen und setzen die strengen Vorgaben der deutschen Datenschutzbehörden bei der Nutzung von CleverReach vollständig um.

7. Plugins en tools

YouTube

Onze website gebruikt plugins van de door Google geëxploiteerde site YouTube. Exploitant van de site is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Wanneer u een van onze pagina’s met een YouTube-plugin bezoekt, wordt verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Daarbij wordt de YouTube-servers meegedeeld, welke van onze pagina’s u bezocht heeft.

Wanneer u in uw YouTube-account bent ingelogd, kan YouTube uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel koppelen. Dit kunt u voorkomen, door uit te loggen uit uw YouTube-account.

Het gebruik van YouTube gebeurt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online-aanbiedingen. Dit is een legitiem belang in de zin van art. 6 par. 1 lid f AGV.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube onder::
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Web Fonts

Diese Seite nutzt zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten so genannte Web Fonts, die von Google bereitgestellt werden. Die Google Fonts sind lokal installiert. Eine Verbindung zu Servern von Google findet dabei nicht statt.

Google Maps

Deze site gebruikt via een API de kaartenservice Google Maps. Aanbieder daarvan is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het nodig om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt in de regel aan een server van Google in de USA doorgegeven en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps gebeurt in het belang van een aantrekkelijke weergave van onze online-aanbiedingen en om ons gemakkelijker te vinden op de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit is een legitiem belang in de zin van art. 6 par. 1 lid f AGV.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

8. Betalingsdienstaanbieder

PayPal

Op onze website bieden wij o.a. de betaling via PayPal aan. Aanbieder van deze betalingsdienst is PayPal (Europa) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna “PayPal”).

Wanneer u de betaling via PayPal selecteert, worden de door u ingevoerde betalingsgegevens aan PayPal doorgegeven.

De doorgifte van uw gegevens aan PayPal gebeurt op basis van art. 6 par. 1 lid a AGV (toestemming) en art. 6 par. 1 lid b AGV (verwerking ter naleving van een overeenkomst). U heeft de mogelijkheid uw toestemming voor de gegevensverwerking op elk moment te herroepen. Een herroeping heeft geen effect op in het verleden liggende gegevensverwerkingsprocessen.

9. Eigene Dienste

Bewerbungen

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich bei uns zu bewerben (z. B. per E-Mail, postalisch oder via Online- Bewerberformular). Im Folgenden informieren wir Sie über Umfang, Zweck und Verwendung Ihrer im Rahmen des Bewerbungsprozesses erhobenen personenbezogenen Daten. Wir versichern, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten in Übereinstimmung mit geltendem Datenschutzrecht und allen weiteren gesetzlichen Bestimmungen erfolgt und Ihre Daten streng vertraulich behandelt werden.

Umfang und Zweck der Datenerhebung

Wenn Sie uns eine Bewerbung zukommen lassen, verarbeiten wir Ihre damit verbundenen personenbezogenen Daten (z. B. Kontakt- und Kommunikationsdaten, Bewerbungsunterlagen, Notizen im Rahmen von Bewerbungsgesprächen etc.), soweit dies zur Entscheidung über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses erforderlich ist. Rechtsgrundlage hierfür ist § 26 BDSG-neu nach deutschem Recht (Anbahnung eines Beschäftigungsverhältnisses), Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (allgemeine Vertragsanbahnung) und – sofern Sie eine Einwilligung erteilt haben – Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Ihre personenbezogenen Daten werden innerhalb unseres Unternehmens ausschließlich an Personen weitergegeben, die an der Bearbeitung Ihrer Bewerbung beteiligt sind.
Sofern die Bewerbung erfolgreich ist, werden die von Ihnen eingereichten Daten auf Grundlage von § 26 BDSG-neu und Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zum Zwecke der Durchführung des Beschäftigungsverhältnisses in unseren Datenverarbeitungssystemen gespeichert.

Aufbewahrungsdauer der Daten

Wenn wir Ihnen kein Stellenangebot machen können, Sie ein Stellenangebot ablehnen, Ihre Bewerbung zurückziehen, Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung widerrufen oder uns zur Löschung der Daten auffordern, werden die von Ihnen übermittelten Daten inkl. ggf. verbleibender physischer Bewerbungsunterlagen für maximal 6 Monate nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens gespeichert bzw. aufbewahrt (Aufbewahrungsfrist), um die Einzelheiten des Bewerbungsprozesses im Falle von Unstimmigkeiten nachvollziehen zu können (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).

DIESER SPEICHERUNG KÖNNEN SIE WIDERSPRECHEN, SOFERN IHRERSEITS BERECHTIGTE INTERESSEN VORLIEGEN, DIE UNSERE INTERESSEN ÜBERWIEGEN.

Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist werden die Daten gelöscht, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht oder ein sonstiger Rechtsgrund zur weiteren Speicherung vorliegt. Sofern ersichtlich ist, dass die Aufbewahrung Ihrer Daten nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist erforderlich sein wird (z. B. aufgrund eines drohenden oder anhängigen Rechtsstreits), findet eine Löschung erst statt, wenn die Daten gegenstandslos geworden sind. Sonstige gesetzliche Aufbewahrungspflichten bleiben unberührt.

Widerrufsbelehrung und –formular

Haben Sie als Verbraucher im Sinne von § 13 BGB in unserem Webshop eine Bestellung aufgegeben, können Sie Ihre Vertragserklärung innerhalb von einem Monat ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder – wenn die Sache vor Fristablauf überlassen wird – auch durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gem. Art. 246 § 2 i.V.m. § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gem. § 312g Abs. 1 Satz 1 BGB. i.V.m. Art. 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache.

Der Widerruf ist zu richten an Nagels Druck GmbH, Hooghe Weg 11, 47906 Kempen. Ein Widerrufsrecht steht Ihnen allerdings nicht zu, wenn wir die bestellten Waren nach ihrer Spezifikation eigens angefertigt haben oder diese eindeutig auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind (§ 312d Abs. 4 Satz 1 BGB).

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangenen Leistungen sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in einem verschlechterten Zustand zurückgewähren bzw. herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der Sache müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften oder der Funktionsweise hinausgeht. Wertersatz für zurückgezogene Nutzungen sind nur zu leisten, soweit Sie die Ware in einer Art und Weise genutzt haben, die über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter „Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise“ versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist. Paketfertige Sachen sind auf unsere Kosten und Gefahr zurückzusenden. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.

Ende der Widerrufsbelehrung

Spezielle Hinweise zum Versand ins Ausland:

Bei Lieferungen in das Ausland können weitere Kosten anfallen.

 

Länder, in die versendet wird:

 • Deutschland

 

Bezahlmethoden:

 • PayPal (Kreditkarte, Lastschrift, Überweisung)
  Bei Auswahl dieser Zahlungsart werden Sie im nächsten Schritt zu PayPal weitergeleitet. Wenn Sie dort die erforderlichen Daten eingetragen haben, geht es automatisch zurück in diesen Shop, um die Bestellung abzuschließen.
 • Gegen Vorkasse
 • Bei Abholung
  Bei Abholung akzeptieren wir nur Barzahlung.
 • Scheck per Post
  Die Ware wird erst nach Gutschrift des Schecks versendet.